Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro zákazníky cestovní kanceláře CK-LÁZNĚ.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Cestovní kancelář CK-LÁZNĚ.CZ je provozována společností Lázně Hodonín, provozovnou Lázní Lednice, Břeclavská 700, 691 44 Lednice (se sídlem Měšťanská 140, 695 04 Hodonín,    IČ: 47894733, DIČ: CZ699001303). Společnost je držitelem koncesní listiny na předmět podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ a má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře č.   0201100177 s ČPP pojišťovnou a.s.

 

 1. Všeobecné smluvní podmínky CK-LÁZNĚ.CZ jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní  kanceláře CK-LÁZNĚ.CZ, Břeclavská 700, 691 44 Lednice.

 

 1. Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK-LÁZNĚ.CZ

 

 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 

 1. Účastníky smluvní vztahu jsou:
 • cestovní kancelář CK-LÁZNĚ.CZ, Lázně Hodonín, provozovna Lázně Lednice se sídlem Měšťanská 140, 695 04 Hodonín, IČ: 47894733 (dále jen „CK-LÁZNĚ.CZ“) a
 • zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen „zákazník“)

 

 1.  Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a CK-LÁZNĚ.CZ uzavřením „CESTOVNÍ SMLOUVY“:
 • na pobyty, které jsou „zájezdem“ v souladu s platným zněním zákona 159/99 Sb.
 • na pobyty, které nejsou „zájezdem“ ve smyslu zákona 159/99 Sb., jedná se tedy o nabídku jednotlivých služeb (např. ubytování v hotelu)

 

 1. Smlouva je oboustranně stvrzena podpisem ze strany CK-LÁZNĚ.CZ a zákazníka.  Podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, tyto uznává a souhlasí s nimi.

 

 1. Pokud si zákazník objednává službu elektronicky (přes email či webové stránky), musí řádně vyplnit „objednávkový formulář“ a CK-LÁZNĚ.CZ následně dle volných kapacit zašle elektronické potvrzení objednávky – smlouvu.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1.  Cenou pobytu se rozumí částka uvedená ve smlouvě a zahrnuje vždy daň z přidané hodnoty. Případné slevy vyhlášené CK-LÁZNĚ.CZ po uzavření smlouvy, nezakládají právo zákazníka na takto zvýhodněnou cenu. V případě požadavku na slevu (věrnostní apod.) je zákazník povinen uplatnit tuto slevu před uzavřením smlouvy. Po uzavření smlouvy není již možné dodatečně slevu vyžadovat, byť by na ni zákazník měl před uzavřením smlouvy nárok. V případě nároku na více slev je možné uplatit vždy jen jednu. CK-LÁZNĚ.CZ nenese odpovědnost za to, je-li v některých případech cena nabízená na webu CK a v jiných propagačních materiálech CK-LÁZNĚ.CZ vyšší, než nabízená ubytovatelem v místě pobytu. Zákazník nemá v tomto případě nárok na slevu ze smluvní ceny.

 

 1. V některých případech nemusí cena pobytu zahrnovat doplňkové poplatky. Jedná se zejména o rekreační poplatky, poplatky za parkování, poplatky za sportoviště, kauce apod. Informace o poplatcích je uvedena na webu. Povinné poplatky, nezahrnuté v ceně pobytu, je zákazník povinen uhradit na místě ubytovateli. CK-LÁZNĚ.CZ nenese odpovědnost za výše poplatků uváděných v nabídkových materiálech CK-LÁZNĚ.CZ (dle informace ubytovatele v den podpisu smlouvy) oproti skutečným poplatkům vybíraným na místě ubytovatelem.

 

 1. Zákazník je povinen uhradit cenu pobytu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti  a nebo den připsání platby na účet CK-LÁZNĚ.CZ

 

 1. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven takto:
 • zákazník je povinen uhradit zálohu ve výši 50% do 5 dnů od potvrzení objednávky.
 • doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením pobytu.
 • Je-li smlouva uzavřena v kratší době než 30 dnů před zahájením pobytu, je zákazník celková cena pobytu splatná okamžitě a v plné výši.
 • nebude-li uhrazena záloha či celková částka za pobyt (v případě uzavření smlouvy v kratší době než 30 dnů před zahájením pobytu) ve stanovené lhůtě, pozbývá smlouva platnosti.
 • Nedodrží-li zákazník platební podmínky pro doplatek u smluvního vztahu, je CK-LÁZNĚ.CZ oprávněna odstoupit od smlouvy a zákazník je povinen uhradit stornopoplatky stanovené CK-LÁZNĚ.CZ a uvedené v článku ….

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

 1. Základní práva zákazníka:
 • právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • právo vyžadovat od CK-LÁZNĚ.CZ informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy, a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
 • právo kdykoliv před zahájením pobytu odstoupit od smlouvy dle článku 7
 • právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem CK-LÁZNĚ.CZ
 • právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami

 

 1. Základní povinnosti zákazníka:
 • poskytnout CK-LÁZNĚ.CZ součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb
 • bez zbytečného odkladu sdělovat CK-LÁZNĚ.CZ své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu smlouvy
 • převzít od CK-LÁZNĚ.CZ všechny potřebné doklady (zejména VOUCHER) potřebné k zahájení pobytu
 • dostavit se ve stanoveném termínu a čase na místo nástupu se všemi požadovanými doklady
 • řídit se vnitřními směrnicemi ubytovacích zařízení a pokyny ubytovatele a jím pověřených pracovníků a dodržovat tyto směrnice. CK-LÁZNĚ.CZ si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na pobytu v případě prokazatelného porušení této povinnosti, a to bez nároku na náhradu za nevyužité služby. Toto právo má i provozovatel ubytovacího zařízení.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI CK-LÁZNĚ.CZ

 

 1.  K právům a povinnostem zákazníků uvedených výše se vztahují také odpovídající povinnosti a práva CK-LÁZNĚ.CZ
 • CK-LÁZNĚ.CZ je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb
 • CK-LÁZNĚ.CZ není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb
 • CK-LÁZNĚ.CZ je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. V platném znění na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž CK-LÁZNĚ.CZ uzavřela cestovní smlouvu, právo na plnění v případě pojistné události.

 

 1. ZMĚNA SMLOUVY

 

 1. CK-LÁZNĚ.CZ je oprávněna zrušit pobyt a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže s objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.
 2. Je-li CK-LÁZNĚ.CZ nucena změnit z objektivní důvodů před zahájením pobytu podstatné podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 5 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.  Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen CK-LÁZNĚ.CZ uhradit rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Nesouhlasí-li zákazník se změnou, může od smlouvy odstoupit a CK-LÁZNĚ.CZ vrátí klientovi uhrazenou částku v plné výši. Klient nemá povinnost platit odstupné.
 3. Před zahájením pobytu může zákazník písemně oznámit CK-LÁZNĚ.CZ, že se pobytu místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v tomto oznámení. Tato osoba musí prohlásit, že s uzavřenou smlouvou souhlasí.  Tato změna se provádí na přání zákazníka a je zpoplatněna částkou 100 Kč.
 4. Další změny jako je zkrácení pobytu, změna termínu pobytu podléhají podmínkám jednotlivých ubytovatelů.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. CK-LÁZNĚ.CZ jsou oprávněny před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto podmínkách od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení musí být doručeno zákazníkovi. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení.
 2. ZÁKAZNÍK má právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na adresu CK-LÁZNĚ.CZ. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
 3. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čerpání jednotlivých služeb.
 1. 31 a více dní skutečně vzniklé náklady nejméně však 200 Kč/os
 2. 30 – 28 dní 10% z ceny zájezdu za osobu
 3. 27 – 15 dní 30% z ceny zájezdu za osobu
 4. 14 – 8 dní 50% z ceny zájezdu za osobu
 5. 7 – 3 dny 80% z ceny zájezdu za osobu
 6. 2 a méně dní před začátkem zájezdu 100% z ceny zájezdu na osobu

 

 1. REKLAMACE

 

 1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, které byly sjednány ve smlouvě s CK-LÁZNĚ.CZ, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace jakož i rozhodnutí o reklamaci upravuje Reklamační řád CK-LÁZNĚ.CZ.

 

 1. POJIŠTĚNÍ

 

 1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu CK-LÁZNĚ.CZ není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
 2. Pokud zákazník nebude individuálně pojištěn pro cesty a pobyt, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 

 1. CK-LÁZNĚ.CZ zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:
 1. za účelem uzavření cestovní smlouvy a případně jejich změn a zajištění plnění ze smlouvy vyplývajících
 2. za účelem evidence zákazníků ve věrnostním programu
 3. za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK-LÁZNĚ.CZ
  1. K těmto účelům jsou zpracovávané osobní údaje v rozsahu, titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt případně jinou jím uvedenou kontaktní adresu, údaje o poskytnutém pobytu a jeho ceně.
  2. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů je neuzavření smlouvy.

 

 1. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 50 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údaj-ů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu podle odstavce 1.
 2. Poskytnuté údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány CK-LÁZNĚ.CZ v elektronické i tištěné formě. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 7. 2013.

Pojištění proti úpadku
Cestovní kancelář  CK-LÁZNĚ.CZ je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem  č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Klient v souladu se zákonem obdrží doklad o pojištění současně s cestovní smlouvou. Informace o pojištění je možné najít také na stránkách www.ck-lazne.cz