Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD CK-LÁZNĚ.CZ

 1. Předmět

 

 1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti cestovní kanceláře CK-LÁZNĚ.CZ, se sídlem Měšťanská 140, 695 04 Hodonín, IČ: 47894733 za vady poskytovaných služby, včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování.

 

 1. Uplatňování reklamací

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných CK-LÁZNĚ.CZ, jež byly sjednány ve smlouvě, má zákazník právo uplatnit v provozovně CK-LÁZNĚ.CZ, Břeclavská 700, 691 44 Lednice, případně na místě poskytovaných služeb.

 

 1. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

 

 1. Práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb na základě cestovní smlouvy, tj. u předem sestavené, nabízené a prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za souhrnnou cenu musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, a v případě, ze se zájezd neuskutečnil, do 1 měsíce ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak zaniknou.

 

 1. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, datum, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodni a podle možnosti i průkazně skutkově doložit.

 

 

 1. Vyřizování reklamací

 

 1. O uplatnění reklamace je CK-LÁZNĚ.CZ povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamce zákazník požaduje. A dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

 1. Uplatní-li zákazník reklamaci, je pověřený zaměstnanec CK-LÁZNĚ.CZ povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.

 

 1. V případě ústního podání reklamace, je pověřená osoba (např. vedoucí provozovny atd.) přebírající reklamaci sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále předpokládané datum vyřízení reklamace. Protokol o přijetí reklamace podepíše pověřená osoba. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

 

 1. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení předchozího odstavce 3.3..

 

 

 

 

 1. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

 

 1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li povaha věci, musí zákazník umožnit zaměstnanci pověřenému CK-LÁZNĚ.CZ přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

 

 1. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zaměstnance pověřeného CK-LÁZNĚ.CZ  a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb.

 

 

 1. Způsoby vyřízení reklamace

 

 1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak CK-LÁZNĚ.CZ poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s CK-LÁZNĚ.CZ od smlouvy odstoupit.

 

 1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

 

 1. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli, činnosti a postupu CK-LÁZNĚ.CZ nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

 

 

 1. Ostatní ustanovení

 

 1. V ostatních případech platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 7. 2013.